خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق پلی پلوئید)

فهرست مطالب مقدمه. 1 تعریف پلی پلوئیدی: 2 تقسیم بندی پلی پلوئید: 2 تعریف یوپلوئیدی و انواع آن: 2 تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن: 2 اتوپلوئیدی و كاربرد آن در اصلاح نباتات: 3 خصوصیات مورفولوژیكی اتوپلی پلوئید: 5 رفتار سیتوژنتیكی اتوپلوئید ها: 5 آلوپل...
خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق پلی پلوئید)|40273097|xsj40273097|پلی پلوئید ,تعریف پلی پلوئیدی ,تقسیم بندی پلی پلوئید ,تعریف یوپلوئیدی و انواع آن ,تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دانلود تحقیق پلی پلوئید

فهرست مطالب

مقدمه. 1

تعریف پلی پلوئیدی: 2

تقسیم بندی پلی پلوئید: 2

تعریف یوپلوئیدی و انواع آن: 2

تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن: 2

اتوپلوئیدی و كاربرد آن در اصلاح نباتات: 3

خصوصیات مورفولوژیكی اتوپلی پلوئید: 5

رفتار سیتوژنتیكی اتوپلوئید ها: 5

آلوپلوئیدی و نحوه تولید آن: 7

آلوپلوئیدی و اصلاح نباتات: 8

رفتار سیتوژنتیكی آلوپلوئیدها: 9

آنیوپلوئیدی و انواع آن: 10

منشا آنیوپلوئیدی: 10

كاربرد آنیوپلوئید ها در اصلاج نباتات: 12

پلی پلوئید ها در گیاهان زراعی: 16

منابع.. 17

مقدمه

تعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفی تغییر می‌نماید و این فرآیند از زمان شروع حیات در این سیاره تداوم داشته است. در واقع تغییر در تعداد كروموزوم به عنوان ابزاری در مدل سازی ژنوم ها در طی تكامل مفید بوده است. مثال هائی از اینگونه تغییرات را می‌توان در بین محصولاتی كه غذای روزمره از آنها تهیه می‌شود. زیرا بسیاری از گیاهان و بعضی از جانوران كه غذایی انسان را تشكیل می‌دهند از طریق تغییرات خود به خودی تعداد كروموزوم ها در طی تكامل آن گونه ها پدید آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزی تعداد كروموزوم ها بهبود زادآوری یا برخی دیگر از خصوصیات مطلوب موجوداتی سود می‌برند تغییر در تعداد كروموزومی به دو نوع سلول یا فرد تولید می‌كند:

آنهائی كه دسته های سماتیكشان مضرب صحیحی از تعداد هاپلوئید پایه یعنی ویژگی گونه می‌باشد كه به آن یوپلوئید می‌گویند.

آنهائی كه دسته های سماتیكشان مضرب نامرتبی از تعداد پایه است به نام آنیوپلوئیدی گویند.


تعریف پلی پلوئیدی:

گونه هائی كه دارای بیش از دو سری كروموزوم اصلی و اساسی داشته باشد.

تقسیم بندی پلی پلوئید:

یوپلوئیدی Euploidy

آنیوپلوئیدی Aneaploidy

تعریف یوپلوئیدی و انواع آن:

تغییرات در كل سری كروموزومهای اصلی را اصطلاحا یوپلوئیدی گویند.

اتوپلوئیدی Autopolyploid

آلوپلوئیدی Allopplypioid

تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن:

در اتوپلی پلوئیدی هر كدام از سریهای كروموزومی یكسان تلقی می‌شوند و به عبارت دیگر از سری كروموزومهای اصلی و اساسی سه دزیا حتی بیشتر وجود دارد. در این نوع پلی پلیوئیدی چنانچه تعداد آن زوج باشد، اصطلاحا آنها را پلی پلوئید متعادل و در صورتی كه فرد باشد، آنها را پلویئدهای نامتعادل می‌نامند.

اتوپلی پلوئید از دو برابر شدن مستقیم تركیب كروموزومی ناشی می‌گردد كه این دو برابر شدن می‌تواند از طریق بكار گیری مواد شیمیایی نظیر كلشی سین صورتی گیرد و یا انیكه بطور طبیعی صورت گیرد. كه معمولا در طبیعت حالت نادری دارد. این مواد از تشكیل اسپنیولها جلوگیری نموده، لذا تقسیم سلول كامل نمی گردد و بعد از مدت زمانی كه سپری گردید سلولها فعالیت طبیعی شان را مجددا از سر گرفته ولی در این وضعیت از تعدا كروموزوم دو برابر شده ای برخوردار می‌باشند.


مطالب دیگر:
📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در کودکان 42 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کمرویی در کودکان📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در دانش آموزان 41 صفحه📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی 54 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انعطاف پذیری کنشی📎پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انعطاف پذیری کنشی📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی📎روانشناسی انعطاف پذیری کنشی و روشهای ایجاد آن📎دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی و راه های ارتقای آن📎ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی 71 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آمادگی جسمانی📎پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه آمادگی جسمانی📎ادبیات نظری و پیشینه تجربی آمادگی جسمانی📎ماهیت و فاکتورهای آمادگی جسمانی و اصطلاحات مرتبط آن با سلامت📎تشریح مزایای فیزیولوژیک،اجتماعی و روانشناختی آمادگی جسمانی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی 81 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی📎پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان 80 صفحه📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزش 78 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزه و انگیزش📎پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزش📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی 79 صفحه📎چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای انگیزشی